Så fungerar en fuktmätare

Så fungerar en fuktmätare och en beskrivning om fukt i trämaterial.

RELATIV LUFTFUKTUGHET (RF)
Luftens förmåga att ta upp vatten varierar med temperaturen. Ju högre temperatur desto mer vatten kan luften absorbera. För att uttrycka fukttillståndet i luft anger man den relativa fuktigheten i enheten % RF.

DAGGPUNKT
daggpunkten uttrycks i °C och anger den temperatur då luftfuktigheten uppnår 100 % rF och vattenånga (kondens) bildas.

FUKT I MATERIAL
Fuktkvoten (% FK) är skillnaden i procent mellan vattnets vikt i fuktigt material och det torkade materia- lets vikt. Fuktkvoten kan bestämmas genom vägning- torkning-vägning. I trä kan fuktkvoten dessutom mätas med elektroniska fuktkvotsmätare eftersom de elektriska egenskaperna varierar med fuktkvoten. I betong kan fuktkvoten mätas genom att man borrar ett hål, dammsuger rent, tätar det och låter det stå några dygn tills jämvikt råder (se fuktbalans). därefter

kan man mäta relativa luftfuktigheten i borrhålet vilket i sin tur kan ge fuktkvoten i betongen, då man känner till sorbtionskurvan för just den betongsorten. det är viktigt att man dammsuger noggrant, tätar ordentligt runt fuktgivaren och låter den stå i borrhålet tills jämvikt råder. Borrhålet bör vila i ca 48 timmar innan mätning görs för att rätt jämviktsfuktkvot ska uppnås. Vänta minst en halvtimme efter att proben förts in i hålet innan avläsning av mätvärdet sker.

VAL AV FUKTMÄTARE

Följande frågor är bra att ställa sig innan man väljer fuktmätare:

 • Vilket material skall jag mäta på?
 • Hur långt in i materialet behöver jag mäta?
 • Vilken konstruktion skall jag mäta på?
 • Med vilken noggrannhet och på vilken fuktnivå kommer jag att behöva mäta?
 • Ta reda på färgtillverkarens rekommendationer på maximal fuktkvot/fukthalt före ytbehandling.
Moisture_meter_picture

STIFTMÄTARE
En s.k. stiftmätare mäter indirekt fukten genom att mäta resistansen (konduktansen) med en elektrisk ström som går från det ena stiftet till det andra. En stiftmätare mäter fukten så långt in som stiften förs in. Välj längre mätstift för att kontrollera fukt längre in i träet. För att mäta s.k. fuktgradienter krävs teflonisolerade mätstift.strin.

Pin meters picture
FÖRDELAR MED STIFTMÄTARE:

 • Beprövad metod som länge använts i trä- och byggindustrin.
 • Snabb. Mätresultat visas direkt på display
 • Möjlighet att detektera fuktgradienter.
 • Bra vid ojämna materialytor.

NACKDELAR MED STIFTMÄTARE:

 • Förstörande mätmetod. Stiften måste tränga in i materialet för att kunna mäta.
 • Vid höga fuktkvotshalter i trä kan vattnet tillsammans med kådan joniseras. detta medför att fuktkvoten tycks variera.
 • Är temperaturberoende kräver temperaturkompensation för bästa noggrannhet.
 • Mätresultat kan påverkas av impregneringsmedel.

ATT TÄNKA PÅ:

 • En slaghammare gör livet enklare via mätningar med teflonisolderade mätstift.
 • För in stiften vinkelrätt mot träets ådring.
 • Mät inte i ändträet, cellstrukturen i virket gör att fuktkvoten i ändarna kan variera kraftigt jämfört med fuktkvoten längre in i träämnet.
 • Vid upprepade mätningar, vid exempelvis efterkontroller av fuktskador, slå in stiften i nya hål, gamla stifthål oxiderar och visar lägre mätvärde.

KAPACITIV/OFÖRSTÖRANDE FUKTMÄTARE
En kapacitiv/oförstörande fuktmätare mäter förändringar i materialets kapacitans som varierar beroende på fuktinnehållet. Instrumentet sänder ut en högfrekvent signal. Den elektriska signalens frekvens kommer att variera på grund av materialets kapacitans.

FÖRDELAR MED KAPACITIV FUKTMÄTARE:

 • Oförstörande mätmetod, ingen åverkan på mätobjektet.
 • Snabb. Mätresultat direkt, mät på så många ställen som behövs.
 • Oberoende av temperatur, kräver ingen temperaturkompensation.

NACKDELAR MED KAPACITIV FUKTMÄTARE:

 • Densitetsberoende, för bästa noggrannhet krävs materialinställning.
 • Detekterar armeringsjärn och andra metaller som förhöjd fuktkvot om dessa är inom mätdjup och avkänningsområde.
 • Kräver god anläggning av sensorerna mot materialet.
Föregående
Så hittar du rätt givare till din temperaturmätare
Tillbaka till
Klimatmätning
Nästa
Om IR-mätning av temperatur